ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Dewhirst Cambodia Co.,Ltd

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
2700

N/A

ដេរសំលៀកបំពាក់ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

0962827774

sopheak.samrith@dewhirst.com

023969621

095666207

www.dewhirst.com

N/A

Dewhirst Cambodia Co.,Ltd is a private company from United Kingdom established in 2011 , offering job opportunities to people . The company is industry leaders in fashion design, development , souring and manufacturing operating globally to deliver responsive affordable solution for its brand in Cambodia over 7 years .