ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Tipsy Seafood

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

០៨៦៩៨៧៣៧៨

recruitment.tipsy@yahoo.com

០៨៦៩៨៧៣៧៨

N/A

https://www.facebook.com/tipsyseafood/

N/A

N/A