ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Orkidé Villa Group

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

096 98 38 819

N/A

job@orkidevilla.com.kh

N/A

N/A

N/A

N/A

Orkidé Villa Group is a real estate development company based in Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. The company specialises in the development of high-quality, mixed-use developments, based on principally residential uses. Bringing together a Board of Directors with a wide variety of skills and experience, Orkidé Villa Group develops market leading and prestigious schemes. Building on the success of our first project, Orkidé Villa ‘The Grand’, we have been carrying out the construction of ‘The Royal’, ‘The Botanic City’ schemes that we aim to deliver a new benchmark of quality for the Cambodia market. We are committed to offering the highest level of service to our customers and to producing developments that are widely recognized for their caliber.