ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ELITE FOOD Co.,Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

087888676

hr@elitefood.com.kh

0235351888

N/A

N/A

N/A

N/A