ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ហាងកាហ្វេសួស្ដី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
20

N/A

លក់ភេជ្ជៈ = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070451086

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A