ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរ ប្រេស្ទីច ហ្គាម៉ិន ឯក

ដៃគូសហការមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

វិស័យកាត់ដេរ = % of total employee

Singapore

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

កៅ ធានមីង

069833833

n/a

098355655

N/A

N/A

N/A

N/A