ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

BRIGHT INTERNATIONAL SCHOOL

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
15

N/A

បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

089725353

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A