ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Quick Cash Finance

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Yim Ratha

015335581

yim-ratha.qcf@gmail.com

015335581

N/A

N/A

N/A

Qiuck Cash Finance ជាស្ថាប័នឯកជនមានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ខីខ្នាតតូចបំផុត និងមធ្យម ដល់ប្រជាជនៅជនបទ និងនៅទីក្រុងដែលមានតម្រូវការប្រាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម។