ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

The Color Club

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

Media Advertising & Public Relation = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Kalle Rimling

093230407

hr@thecolorclub.vn

093230407

N/A

https://www.thecolorclub.net/

N/A

The Color Club is a high-end creative graphic multimedia studio, specialized in visual communication. We deliver content across print, interactive & online media platforms. Whether it’s graphic design, 3D modeling – animations, photography, film or visual effects, our branches in Europe and Asia help to visualize to all media channels.