ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សមាគមកុមារ និងជីវិត

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

012623034

N/A

012623034

N/A

N/A

N/A

​ សមាគមកុមារ និងជីវិត​ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មានការងារផ្ដោតជាអទិភាពទៅលើការលើកកម្ពស់ និងការការពារសិទ្ធ កុមារ។ សកម្មភាពទាំងអស់របស់ សមាគមកុមារ និងជីវិត ដែលបាននឹកំពុងអនុវត្តន៏ដើម្បីចូលរួមការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច សង្គម គ្រួសារ និងសហគមន៏ ក្នុងគោលបំណងអោយកុមាតនៅកម្ពុជាទទួលបាននូវការសិក្សាអប់រំ មានសុខភាពល្អ រស់នៅជួបជុំគ្រួសារក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព នឹងជៀសផុតការរំលោភបំពាន និងកេងប្រវព្ចា័គ្រប់បែបយ៉ាង។