ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Aruna Cambodia's Natural Water

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
10018211 10018211
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

General Business Services = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

kann Sovandeth

070 360 062

kann.sovandeth@arunawater.com

023 961 333

N/A

http://www.arunawater.com/

N/A

Arunaco Co.,Ltd is one of the new biggest investments of pure water factory in Cambodia (the merging company between Cambodia and Singapore), now we are currently seeking for a qualify candidate to fulfill our many vacancy below positions, and to star up our business: