ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

WORLDBRIDGE GROUP

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ជី = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Recruitment

recruitment@worldbridge.com.kh

023 244 452

N/A

http://www.worldbridge.com.kh

N/A

Started as Cambodia’s leading logistic company since 1992, WorldBridge Group has expanded its businesses to potential sectors including construction, real estate, finance, food and beverage, and e-commerce. To realize our vision to be number one diverse solution provider launching pioneer projects in Cambodia, human capital is of the essence to the Group and we are now looking for talent to join and grow with us.