ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សណ្ឋាគារត្រេហ្សឺអូអេស៊ីស

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
1 1
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

សណ្ឋាគារ ការស្នាក់អាស្រ័យ អាហារ ភេសជ្ជះ និងសេវា... = % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

017863153

098353840

hrm@treasureoasishotel.com

017863153

017863153

N/A

N/A

សណ្ឋាគារ