ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Khmer Beverages Co., Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR Department

career@khmerbeverages.com

086555346

N/A

http://www.khmerbrewery.com

N/A

Khmer Beverages Co.,Ltd is the first indigenous Cambodian brewery with state-of-the-art brewing technology providing the finest beer quality to the market to satisfy our consumers and their consumption value. To cope with our rapid business expansion, we are looking for high caliber professionals to join our dynamic teams.