ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុនyazaki

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, Viet Nam

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

រដ្ឋបាល

0885368681

N/A

0356991777

N/A

N/A

N/A

ក្រុមហ៊ុន yazaki ត្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មជាច្រើននាក់