ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Sumi (Cambodia) Wiring Systems Co.,Ltd

សហការរួមគ្នា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
100

N/A

ផលិត = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

012231828

0

N/A

0967133117

N/A

N/A

N/A