ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

RMA Cambodia Co., Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

n/a = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0962536786

0962536786

recruitment.kh@rmagroup.net

011 25 43 44

N/A

N/A

N/A