ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

MODERN LOTTERY

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

០ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ផ្នែកធនធានមនុស្ស

086380339

leang98@yahoo.com

017240320

N/A

N/A

N/A

N/A