ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

DYNAMIC INTERNATIONAL SCHOOL

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការអប់រំនៅមតេ្តយ្យ និងបឋមសិក្សា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
92946979 0 0 0

N/A

092417374,086417374 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

092417374,086417374

092417374,086417374

none_dynamic_si@no-replay.com

092946979

N/A

N/A

N/A

DYNAMIC INTERNATIONAL SCHOOL would like to announce to all candidates or students who're studying at university in Battambang location which have willingess in teaching that want to provide real knowledge to students who poor in English, to develop