ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Talk2 Solutions Co., Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

015 326 222

chanlida.mey@talk2solutions.com

023 900 089

N/A

N/A

N/A

Talk2 Solutions Co., Ltd (“Talk2”) was founded in 2016 by experienced and entrepreneur-mined Cambodian professionals who have diversified academic and professional backgrounds, experiences, and in-depth local market knowledge. The company was established in response to the rising demand for professional call center services and customer relationship management among the business in the country. As recently, Our Company need individual who has abilities to operate the functions to support our business