ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

DKSH

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
20

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0313330280

N/A

023212838

N/A

N/A

N/A

DKSH is the No.