ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

LDA FINANCE.Plc

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
20

N/A

0 = % of total employee

Philippines

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0

0312610000

information.lda168@gmail.com

0312610000

N/A

N/A

N/A