ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សហគ្រាសហ្គូដហៀល កម្ពុជា

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070338729

N/A

070338729

N/A

N/A

N/A