ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ASIA WEILUY

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

services = % of total employee

Indonasia

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR Department

099901001

piseth.n@asiaweiluy.com

015357135

N/A

N/A

N/A

ក្រុមហ៊ុន អាស៊ីវេរលុយ មានផ្តល់សេវាកម្ម វេរប្រាក់ ដកប្រាក់ បង់វិក្កយបត្រទឹក/ភ្លើង ទូទាត់ចំណាយតាមហាងនានា បើកប្រាក់បៀវត្ស បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន អាស៊ីវេរលុយ ជាក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលផ្តល់សេវាកម្ម ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ទូរស័ព្ទចល័តនាំមុខគេ ។