ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

UPG PIPE CO,LTD

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr. Ung Tola

078838238

hr@upgcambodia.com

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A