ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

FUNAN Microfinance Plc.

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

069 888 114 / 016 594 903

samlly.chhourn@funan.com.kh

N/A

N/A

www.funan.com.kh

N/A