ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

OPENNET

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Yi Kim Leang

0972443287

kimleang.yi@opennet.com.kh

N/A

N/A

http://www.opennet.com.kh

N/A