ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Ming Wouy Group Co., Ltd

ដៃគូសហការទូទៅ

ការលក់ដុំនូវវាយនភណ្ឌ សំលៀកបំពាក់​ និងស្បែកជើង

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

Cambodian

Service = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

069503777

069 532 777

jobs@mwgroup.com.kh

069829777

N/A

www.mwgroup.com.kh

N/A