ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Khmer Beverages Co., Ltd.

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

086555480

086555480

career@khmerbrewery.com

086555480

N/A

http://www.khmerbrewery.com

N/A