ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Restaurat អាហារម៉ែធំ

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

អាហារ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

BunHong

015 555 488

sorbunhong168@gmail.com

015 555 488

N/A

N/A

N/A

ជាភោជនីដ្ឋាន សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អាហារ​ជូនភ្ញៀវ