ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Chamroeun Microfinance Limited

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070 822 220

none_chamroeunpv@no-replay.com

070 822 220

N/A

N/A

N/A

ចំរើន ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជាឈានមុខគេផ្នែកសង្គម ដែលប្រតិបត្តិប្រកបដោយ ទំនួលខុសត្រូវ ដើម្បីនិរន្តរភាព នៃការវិវឌ្ឍន៍ ជាវិជ្ជមាន ដល់ជីវភាពគ្រួសារ ក្រីក្រសកម្ម តាមរយៈការផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ចំរើន កំពុងឈរនៅលំដាប់ ថ្នាក់ទី១0 នៃគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងន័យចំនួនដៃគូប្រាក់កម្ចីសកម្ម និងតំបន់ប្រតិបត្តិការ ដែលមាន សាខា២១ ការិយាល័យ នៅក្នុង ១៦ ខេត្ត-រាជ ធានី។ បច្ចុប្បន្ននេះ ចំរើន ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិក ដូចខាងក្រោ