ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

iDE Cambodia

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

086 657 385

none_idepv@no-replay.com

086 657 385

N/A

www.ideglobal.org/cambodia

N/A

iDE is an international NGO with a unique business-based approach to poverty reduction. iDE helps to build profitable enterprises and value chains that deliver sustainable benefits to poor rural households, enabling them to increase thier incomes and improve their quality of life. We are looking for candidate to fullfill the position as below. This Position needs to be with day trips and overnight travel to rural areas. SMSU Program Sanitation Marketing Scale Up (SMSU) Program is aimed to increase access to sanitary latrines in rural areas of Cambodia by helping local latrine business owners to make hundred-thousands of latrine sales and deliveries to the rural households.