ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអ៊ិលស៊ី

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

០២៣ ៤៣០ ៥៥៥

none_acledapv@no-replay.com

០២៣ ៤៣០ ៥៥៥

N/A

N/A

N/A

មុខដំណែង ៖ ភ្នាក់ងារឥណទាន ចំនួន ១៧ នាក់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារនាំមុខលេខ ១ លើគ្រប់វិស័យ ត្រូវការជ្រើសវើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងជា ភ្នាក់ងារឥណទាន ចំនួន ១៧ នាក់ បម្រើការនៅតាមសាខាដូចខាងក្រោម ៖