ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Borey Lim Chheang hak

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
2

N/A

Sales Officer (female) = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

097 99 79 477

097 99 79 477

archiguy168@gmail.com

097 99 79 477

N/A

N/A

N/A