ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Smart Axiata Co., Ltd.

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពទូរគមនាគមន៍ប្រើប្រព័ន្ធខ្សែ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
"0" "0"
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
1500 0 0 0

N/A

Sales = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ