ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ដៃគូសហការមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពត

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

023881342

info@amret.com.kh

023880942

N/A

N/A

N/A

អម្រឹត ជាគ្ឹឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ុាដែលគត្ូវបានបងើក្ត្ង ្ើងៅរុនើឆ្ន ាំ ១៩៩១ រុនើងោលបណាំ ើ ងែ្មបចី ូលរមួ ចាំដណរែល់ការអភវិ ឌ្ឍនជ៍ នបទ តាមរយៈការផដល់
ងេវាហិរញ្ញ វត្ុាងគចន្ គបងភទែល់គបជាពលរែឋ។ េពវថ្ងៃងនឹះ អម្រតឹ ជាគ្ឹឹះស្ថា នដែលមាននិរនតរភាព និើឈានមុខង្ ដែលមានបុ្គលិរចនាំ ួន ២,៨៨០ នារ ់
ដែលវនិ ិងោ្ងោយមាា េ់ភា្ហ ុនលបៗី ែូចជា Advans, Proparco, GRET, LFP, FMO, និើ Botta។ បចុាបបន ន អម្រតឹ រាំពុើគបត្ិបត្តិការងៅ ២២ ងខត្ត -
រាជធាន ី ថ្នគបងទេរមុពជា។ ងែ្មបងី្លយ្ ត្បងៅនើឹ ការររី ចាំងរន្ របេ់ខួលន គ្ឹឹះស្ថា នមគី រូហិរញ្ញ វត្ុា អម្រតឹ គត្ូវការងគជេ្ ងរេ្ បុ្គលិរែូចខាើងគកាម៖