ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ហត្ថាកសិករ លីមីធីត

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
23224102 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ព្រៃវែង

ហត្ថាសកសិករលីមីធីតHKLជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា​ខ្ចីប្រាក់​សន្សំប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ សេវាអេធីអឹមសេវាធនាគារចល័ត និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត ដែលមានការិយាល័យប្រតិបត្តិការនៅទូទាំ២៥ ខេត្តនិងរាជធានី ក្នុងព្រះរាជចណាចក្រកម្ពុជា។ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងភាពរីកចំរើនរបស់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីធីត ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថិភាពបំពេញការងារដូចខាងក្រោម៖