ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

OPENNET

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពទូរគមនាគមន៍ប្រើប្រព័ន្ធខ្សែ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
"0" "0"
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
100 0 0 0

N/A

10 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពង់ធំ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR Dept

012 52 77 51

hean.bunnavuth@cj.net

077 898 249

N/A

N/A

N/A

King Technologies Co,.LTD. operates telecommunication services based on cable such as copper cable (ADSL, Broadband,etc..) and fiber cable for premium service such as FTTH , Leased Line, etc... supporting the very latest in multimedia and internet services with the highest technology over the world. Its extensive nationwide network coverage is available in all 7 provinces in Cambodia (Phnom Penh capital , including some of provinces ). The company’s workforce consists of more than 100 people including local and foreign experts. Clients are individuals, businesses, research and educational organizations, NGOs, and departments of the Royal Government of Cambodia.