ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុនស្រ្ដងហែលធ៍អ៊ីនធើណេសសិនណល

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការរៀបចំ និងរវៃសរសៃអំបោះ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, តាកែវ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

បុគ្គលិក

none_stronghealth_company@no-replay.com

016 67 66 55

N/A

N/A

N/A

ក្រុមហ៊ុនដេរស្បែកជើងstrong health international ត្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មជាច្រើននាក់