ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ISI STEEL CO.LTD

សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស

ការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

N/A = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, កំពង់ចាម

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Ms. Soy Linda/ Mr. Lun Seila

070-824-247 / 093-300-414

recruitment@isisteel.com.kh

097-806-9464

070-824-247

N/A

N/A

• Drive the sales to achieve the individual sales target in own area and track ongoing results to ensure that objectives in terms of customers, revenue, sales growth, availability, visibility and customer price of products are achieved within the area.
• Manage the implementation of brand, trade and sales area programs and the localized activities.
• Manage the area’s key trade partner performance through regular visits and communication to maximize revenues, client and share performance.
• Establish close working relationships with all trade partners, namely retailers, wholesalers, depots, craftsman and roll-formers, in order to gain high level of support and their loyalty.
• Conduct regular field visits and call attachment with retailer, wholesaler, depot, craftsman, and roll former to provide on job coaching and motivate to drive achievement of targets.
• Provide ongoing, on time in full, market intelligent reports to inform management decision and panning.
• Ensure all area activities are complied to ISI Steel code of conduct and all corporate policies and guidelines.
• Actively contribute to corporate and brand image and values.
• Carry out any other tasks as directed by senior management.