ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Makro (Cambodia) Company Limited

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr. Sin Vibol

010900575

vsin@makrocambodia.com

023213314

N/A

www.siammakro.co.th

N/A

Siam Makro Public Company Limited was established in 1988 with investment capital of 750 million baht, to operate the member-based wholesale center, under the name “Makro”.

 

Makro has continuously expands our branches to provide a wide range and assortment of product, to our professional members and business operators nationwide, including retailers, restaurants, catering businesses, service business operators, government agencies, education institutions and other business operators.