ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ធនាគារស្ថបនាភីអិលស៊ី

ដៃគូសហការទូទៅ

សកម្មភាពអចលនទ្រព្យជាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬជាប់ជា កិច្ចសន្យាជួល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0969227777

none_japancrup@no-replay.com

0969227777

N/A

N/A

N/A