ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)

អង្គការអន្តរជាតិ

សកម្មភាពអង្គការ និងអង្គភាពក្រៅប្រទេស

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

Help promote food and agriculture = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

N/A

fao-kh@fao.org

023 216 547

N/A

N/A

N/A

Achieving food security for all is at the heart of FAO's efforts – to make sure people have regular access

 to enough high-quality food to lead active, healthy lives. 

Our three main goals are: the eradication of hunger, food insecurity and malnutrition; 

the elimination of poverty and the driving forward of economic and social progress for all; and, 

the sustainable management and utilization of natural resources, including land, water, air,

 climate and genetic resources for the benefit of present and future generations.