ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

opennet

សហការរួមគ្នា

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
1 1
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, សៀមរាប

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

096496666

096496666

nea_

096496666

N/A

N/A

N/A