ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

បុរីពិភពថ្មី

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពសេវាគ្រប់គ្រងការិយាល័យចម្រុះ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

vannaksaem@yahoo.com

012 68 66 28

098 88 30 96

N/A

N/A