ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Lucky Star Dragon Lotto Co., Ltd

សហការរួមគ្នា

ការលក់យានយន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

015 639 007

job@luckydragonlotto.con

015 639 007

N/A

N/A

N/A