ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ហាងលក់ម៉ូតូ ហេង អូន

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ហាងលក់រាយនូវទំនិញគ្រប់ប្រភេទ ដូចជាអាហារ ភេសជ្ជៈ ឬថ្នំាជក់ដែលមានភាគច្រើន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
10 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ព្រៃវែង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

សៀង ប៊ុនធី

089634949

hondahengoun@yahoo.com

089634949

N/A

N/A

N/A