ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Major Platinum Cineplex (Cambodia) Co., Ltd.

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពឆ្នៃប្រឌិត សិល្បៈ និងការកំសាន្ត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

N/A

adminhr@majorcineplex.com.kh

N/A

N/A

www.majorcineplex.com.kh

N/A

Major Cineplex Group is the largest cinema and bowling in Thailand and operated in Cambodia and Laos. As part of our expansion to be better serve current and future customers, we are now looking for talented and dynamic people who can generate and execute ideas to build truly competitive advantages to make our company outstanding!