ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សិប្បកម្មទឹកកកអនាម័យបេងភី

ដៃគូសហការមានកម្រិត

ការផលិតគ្រឿងអលង្ការ និងគ្រឿងប្រហាក់ប្រហែល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
1 0 0 0

N/A

teller = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

012447944

0884072444

none_bengpi@no-replay.com

010447944

N/A

N/A

N/A

សិប្បកម្មទឹកកកអនាម័យ បេងភី មានលក់ទឹកកកអនាម័យក្នុងពិធីមង្គលការ លក់ដុំ និង កម្មវិធីផ្សេងៗ។​