ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Coconut House

ដៃគូសហការទូទៅ

សកម្មភាពសេវាកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
3 0 0 0

N/A

driver = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

012955447

012955447

info@bminvestconsult.com

012955447

N/A

N/A

N/A